CI – Portfolio – ENTMT – Vicksburg (Cherry, Chestnut)